Salgs- og leveringsbetingelser for flytning og opbevaring

Ved kunden skal forstås den retmæssige ejer af gods/indbo til transport, behandling eller opbevaring, eller hvem, der på ejers vegne er bemyndiget til at bestille transport, behandling eller opbevaring af gods/indbo.

§ 2 Vilkår

Vilkår, som ikke fremgår af disse betingelser, eller i øvrigt er aftalt skriftligt mellem kunden og Flair Flytteforretning, kan ikke gøres gældende. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for samtlige

kundeforhold, medmindre andet er aftalt.

§ 3 Ansvar under flytning og opbevaring

Stk. 1. Flair Flytteforretning er kun ansvarlig for flytning af gods, som udføres af Flair Flytteforretning alene.

Stk. 2 Flair Flytteforretning er uden ansvar for bortkomst eller skader, der skyldes mangelfuld eller fejlbehæftet nedpakning, læsning og udpakning foretaget af kunden selv eller personer, der handler på dennes vegne. Flyttekasser, som er pakket af kunden selv eller personer, der handler på dennes vegne er ikke omfattet Flair Flytteforretnings ansvarsforpligtelse.

Stk. 3. Flair Flytteforretning er ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse, når dette skyldes fejl eller forsømmelse af firmaet eller fra dettes ansatte. Flair Flytteforretning er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure.

Stk. 4. Kunden har pligt til senest 14 dage før flytningen skriftligt at gøre Flair Flytteforretning opmærksom på, at der er tale om særligt værdifuldt gods såsom smykker, guld- og sølvvarer, orientalske tæpper, kunstgenstande og malerier.

Stk. 5. Flair Flytteforretning er ikke ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse af genstande, jf. stk. 4, medmindre disses særskilte værdi er fastslået over for og deklareret til Flair Flytteforretning, samt skriftlig aftale foreligger om disses særlige transport/opbevaring.

Stk. 6. Flair Flytteforretning er ikke ansvarlig for informationer, der af kunden er forkert oplyst eller udladet i forbindelse med tilbudsgivning. Har kunden givet forkerte oplysninger, forbeholder Flair Flytteforretning sig til at revidere afgivet tilbud ud fra faktiske oplysninger.

Stk. 7. Medmindre flytningen er bestilt med en total nedpakning, har kunden ansvar for omfanget af indbo, der

skal medtages eller efterlades. Er man ikke til stede under flytningen eller taget afsted inden afslutning, er dette kundens eget ansvar. Flair Flytteforretning kan ikke stilles til ansvar overfor mangler eller indbo, der er taget for meget med.

Stk. 8. Flair Flytteforretning er ikke ansvarlig for indirekte skader og afledte tab, men således kun ansvarlig for direkte tab, som forårsages af en skade. Skader efter f.eks. et strømafbrudt køle/fryseskab, dækkes ikke.

§ 4 Flyttekasser

Stk. 1. Ved levering af flyttekasser skal skriftligt kvittere for modtagelse og antal.
Stk. 2. Efter modtagelsen skal kunden inden for 2 dage reklamere over ødelagte eller overskrevede flyttekasser.

Stk. 3. Der må ikke skrives direkte på flyttekassen. Såfremt der skal tekst på flyttekassen, må der påklistres labels på flyttekassens gavl ved håndtaget.

Stk. 4. Overtrædelse af stk. 3. takseres som køb af flyttekassen.

Stk. 5. Kassen leveres med ”syningen” opad. Ved levering gives der anvisning til modtageren herom. Kassen skal opstilles lodret med syningen opad til levering.

Stk. 6. Ved overtrædelse af stk. 5 pålægges håndteringsgebyr på 5 kr. ekskl. moms pr. kasse.
Stk. 7. Flyttekasser skal altid pakkes efter anvisningen (2 lag bund og 2 lag sider), som gives af flyttemanden ved

levering af kasserne. Flair Flytteforretning er uden ansvar for skader som følge af forkerte samlede flyttekasser, jf. § 3. stk. 2.

§ 5 Nedpakning

Stk. 1. Når der er givet en fast pris på flytningen, skal al indbo og gods være pakket ned og klar til flytning ved flyttemændenes ankomst til fraflytningsadressen.

Stk. 2. Såfremt stk. 1 ikke er overholdes, forbeholder Flair Flytteforretning sig retten til at fakturere for medgået tid i forbindelse med merarbejde.

Stk. 3. Flair Flytteforretning forbeholder sig retten til at annullere eller udskyde flytteopgaven, såfremt Flair Flytteforretning af direkte eller indirekte årsager bliver tvunget til dette. En sådan annullation eller udskydelse sker uden nogen form for kompensation for nogen parter.

Stk. 4. Kunden skal sørge for, at skrøbelige genstande – såsom antikviteter, skrøbelige skulpturer, større glaskunst, vaser, billeder med glasramme – bliver nedpakket forsvarligt. Bobleplast er i den forbindelse foretrukket. Lampeskærme skal være demonteret fra lampen, da disse ellers ikke kan pakkes forsvarligt under transport.

Stk. 5. Kunden skal til enhver tid overholde Flytteguide for privat eller erhverv i henhold til Flair Flytteforretnings hjemmeside (www.flairflyt.dk).

Stk. 6. Flair Flytteforretning ifalder ikke ansvar for kundens manglende overholdelse af Flytteguiden, jf. stk. 5. Stk. 7. Flair Flytteforretning bærer ansvaret for gods, som er nedpakket af firmaet alene.

§ 6 Reklamationer

Stk. 1. Kunden har pligt til inden for 48 timer efter modtagelse af godset at efterse samtlige genstande med henblik på omfangsvurdering af eventuelle skader.

Stk. 2 Krav om synlige skader eller mangler opdaget under flytningen må tilstilles Flair Flytteforretnings chauffør/formand på opgaven ved modtagelse af godset om muligt. Straks herefter rettes henvendelse til Flair

Flytteforretning kontor. Eventuel billeddokumentation og skadesanmeldelse skal fremsendes på forlangende, og skal være Flair Flytteforretning i hænde senest efter 48 timer.

Stk. 3. For øvrige skader skal reklamation (skriftligt) være Flair Flytteforretning i hænde senest 48 timer efter modtagelse af gods/indbo. Overholdes ovennævnte frister ikke, vil erstatningskrav ikke kunne gøres gældende.

§ 7 Erstatning

Stk. 1. Flair Flytteforretnings erstatningspligt opgøres til dagsværdi, jf. Erstatningsansvarsloven.

Stk. 2. Erstatning kan ikke overstige det af kunden dokumenterede tab ved beskadigelse eller bortkomst og højst andrage 37.500 kr. pr. kolli eller indholdet af en flyttekasse. og max 1.000.000 pr. flytteopgave (ved opbevaring max. 1 års leje), medmindre der er truffet særlig skriftlig aftale herom. Kundens selvrisiko er kr. 600,00 ved enhver skade.

Stk. 3. Malerier, kunstgenstande, antikviteter, ægte tæpper og lignende genstande erstattes med max kr. 37.500

pr. genstand medmindre andet er aftalt. Genstande med en større værdi skal Flair Flytteforretning have besked om, jf. § 3, stk. 4 og 5. Der laves særskilt aftale om forsikring, hvorfor særskilt aftale om maksimal dækning for disse behandles separat i den skriftlige aftale.

Stk. 3. Når erstatningen er betalt, overgår ejendomsretten af det bortkomne/beskadigede til Flair Flytteforretning. I stedet for kontant erstatning kan Flair Flytteforretning vælge at lade det beskadigede reparere (håndværksmæssigt korrekt).

Stk. 4. De maksimale erstatningskrav kan forhøjes efter forudgående skriftlig accept fra Flair Flytteforretning. Stk. 5. Mindre skader opstået på dørkarme, vinduer erstattes ikke.

Stk. 6. Gods, der på grund af sin beskaffenhed ikke kan tåle de normale påvirkninger, der vil forekomme ved en flytning, erstattes ikke.

Stk. 7. Medmindre der foreligger skriftlig aftale herom, er Flair Flytteforretning ikke ansvarlig for bortkomst/skade af penge, pengeeffekter, smykker, guld, sølv, juvel-sten eller lignende.

§ 8 Betaling

Stk. 1. Tilbud er gældende i 30 dage. Prisberegning vedr. kørsel på timebasis påbegyndes ved afrejse fra Flair Flytteforretnings domicil og afsluttes ved hjemkomst til Flair Flytteforretnings domicil.

Stk. 2. Timeprisen beregnes pr. påbegyndt halve time.
Stk. 3. Ved for sen betaling påregnes gebyr og rente i henhold til gældende lovgivning.
Stk. 4. Flair Flytteforretning har tilbageholdelsesret for den aktuelle fragt, svarende til den mængde indbo, der

dækker det aktuelle fakturabeløb.

Stk. 5. Hvis en bestilt opgave afbestilles senere end 48 timer før den aftalte transportdag, (ved internationale flytninger 72 timer før opgavens påbegyndelse), er Flair Flytteforretning berettiget til at afkræve kunden 35 % af det afgivne tilbud på fastpris, og 35 % af timebetalingen for 8 timer, såfremt der er afgivet timebaseret pris.

Stk. 6. Har man ikke anden en skriftlig aftale med Flair Flytteforretning, skal lejede flyttekasser inden for 4 uger fra flyttedatoen leveres tilbage eller stilles til rådighed for afhentning, såfremt der er aftalt og betalt for

afhentning. Formås dette ikke, betragtes dette som køb, for hvilket Flair Flytteforretning forbeholder sig retten til at fakturere.

Stk. 7. Særskilt aftale må træffes, hvis kunden ønsker ned- og udpakning, eller hvis flytningen indeholder genstande som vejer over 100 kg.

Stk. 8. Såfremt genstand har en vægt over 100 kg., og kunden ikke har oplyst dette, forbeholder Flair Flytteforretning sig retten til at tage byrdetillæg pr. pågældende kolli.

Stk. 9. Flair Flytteforretning forbeholder sig retten til at efterfakturere smudstillæg for særligt beskidte genstande.

§ 9 Internationale flytninger

Stk. 1. Kunden erklærer med sin underskrift på ordrebekræftelse, at der ikke befinder sig toldpligtigt eller ulovligt gods i indboet (f.eks. Spiritus, narkotika, pornografi, våben, fødevarer, væsker, organisk materiale, m.v.)

Stk. 2. Flair Flytteforretning forbeholder sig retten til at ændre den aftalte pris, såfremt der 10 dage efter tilbuddet sker udefra kommende ændringer vedr. takster (f.eks. afgifter, fragter, valutakurser, m.v.) Flair Flytteforretning informerer snarest muligt kunden om dette.

Stk. 3. Kundens afbestilling af flytning/transport skal meddeles Flair Flytteforretning senest 72 timer før aftalte dato for flytning til udlandet. Hvis afbestillingen ikke sker rettidigt betaler kunden kompensation, jf. § 8 stk. 5.

Stk. 4. Betaling ved udlandsflytninger sker før pålæsning.

§ 10 Opmagasinering

Stk. 1. Hurtigt fordærvelige varer, samt farligt gods modtages ikke til opbevaring, medmindre der er truffet særlig, skriftlig aftale herom.

Stk. 2. Flair Flytteforretning har ikke pligt til rengøring eller vedligeholdelse af det opbevarede, medmindre der er truffet særlig, skriftlig aftale herom.

Stk. 3. Kunden har pligt til at oplyse, hvis der er eller genstande af særligt høj værdi. Stk. 4. Det står kunden frit for at besigtige lokalerne under opbevaring.

Stk. 5. Flair Flytteforretning er ikke ansvarlig for skader eller bortkomst, der er opstået under transport eller under indboets indsættelse på lager, som er udført af kunden eller personer, der handler på dennes vegne.

Stk. 6. Besigtigelse af det opbevarede gods, samt udtagning af enkelte ting m.v. kan ske efter forudgående aftale med Flair Flytteforretning. Arbejdet der er forbundet hermed beregnes på timebasis, medmindre andet er aftalt.

Stk. 7. Såfremt gods som ikke tåler samme miljø, som almindelig indbo skal opbevares, skal der gives særskilt, skriftlig meddelelse til Flair Flytteforretning herom.

Stk. 8. Gives der ikke meddelelse, ifalder Flair Flytteforretning ikke ansvar for skader, som er opstået ved opbevaring af gods, jf. stk. 7.

§ 11 Opsigelse af opmagasineringsaftale

Stk. 1. Kunden kan til enhver tid opsige aftalen med 5 dages varsel.
Stk. 2. Flair Flytteforretning kan til enhver tid opsige aftalen med 1 måneds varsel.

§ 12 Faktureringsadresse

Stk. 1. Flair Flytteforretning henvender sig til kunden på den senest oplyste adresse. Forsømmer kunden at anmelde adresseændring til Flair Flytteforretning, er kunden ansvarlig for alle økonomiske tab for Flair Flytteforretning som følge heraf.

§ 13 Betaling

Stk. 1. Lejen betales forud den første hverdag i hver måned, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Stk. 2. Forinden udleveringen kan ske, skal ethvert tilgodehavende til Flair Flytteforretning være betalt.

§ 14 Tvangssalg

Stk. 1. Er betalingen ikke faldet efter tre rykkere samt skriftlig anbefalet påkrav om betaling, forbeholder Flair Flytteforretning sig ret til at sælge de opmagasinerede ting på aktion, og køre resten til genbrug.

Stk. 2. Flair Flytteforretning vil bortsælge så meget af indboet, at alle firmaets udgifter og omkostninger er dækket. Eventuelt overskydende salgssum udbetales til kunden.

§ 15 Tingforsikring under opbevaring

Stk. 1. Ved opbevaring på Flair Flytteforretning lagerlokaler benytter kunden sin egen indboforsikring. Det er her nødvendigt, at kunden selv gør forsikringsselskabet opmærksom på opbevaringsstedet. (En indboforsikring dækker blandt andet skader efter brand, vand og indbrud, hvor der er brudt ind i en aflåst bygning.)

Stk. 2. Beskadigelse eller bortkomst af det opmagasinerede som skyldes fejl eller forsømmelse fra Flair Flytteforretning dækkes af Flair Flytteforretnings erhvervsansvarsforsikring.

§ 16 Kundens ansvar for nøgler

Stk. 1. Kunden modtager den eneste nøgle til lagerrummet, og ifalder det fulde ansvar for nøglen.
Stk. 2. Såfremt kunden mister nøglen, ifalder kunden ansvar for de økonomiske konsekvenser heraf – herunder

opbrud af lagerrummet samt ny lås.

§ 17 Værneting

Tvister afgøres ved retten i Lyngby.

§ 18 Lovgrundlag

Tvister afgøres efter gældende dansk national lovgivning.

© Copyright - Flair Flytteforretning ApS